Algemene Voorwaarden

 Algemene Voorwaarden

 

 

 1. Aanbieding en overeenkomst

 

1.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en gebruiksovereenkomsten welke Gemeentegids Nederland levert.

 

1.2          Afwijkende voorwaarden en bedingen gelden slechts, indien en voor zover die door Gemeentegids Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

1.3          Alle door Gemeentegids Nederland gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Door schriftelijke of elektronische aanvaarding van een verzoek tot deelname, aansluiting of registratieverzoek, komt een overeenkomst tot stand. Een door Gemeentegids Nederland gezonden factuur, ook elektronisch per e-mail verstuurt, staat gelijk aan een schriftelijke aanvaarding.

 

1.4          Gemeentegids Nederland heeft het recht een aspirant cliënt zonder opgaaf van reden te weigeren of uit te sluiten van deelname aan één of meerdere van haar diensten.

 

1.5          De vertegenwoordiger die namens een rechtspersoon een gebruiksovereenkomst wenst af te sluiten, dient op verzoek van Gemeentegids Nederland zijn bevoegdheid terzake aan te tonen en erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

 

1.6          Transacties worden slechts afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Prijzen zijn exclusief BTW, eventuele heffingen en/of rechten, tenzij anders is vermeld. Tussentijdse prijswijzigingen zullen per nieuw contract of verlengingsdatum aan de cliënt worden doorberekend.

 

1.7          Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk door Gemeentegids Nederland van de hand gewezen.

 

 

2. Levering

 

2.1          Onder levering wordt hierna verstaan het deelnemen aan, of activeren voor gebruik op de door Gemeentegids Nederland beheerde netwerkservers, internetverbindingen, toegangsdiensten die betrekking hebben op aansluitingen op het www. Alle diensten die verband houden met de registratie van domeinnamen, het vermelden of plaatsen van websites op het net, het bouwen van websites, het ontwikkelen, bouwen en implementeren van datasystemen. Het leveren van reclamediensten bedoelt om websites, advertentie plaatsingen op het net en adressen en databeheer of diensten te promoten. Alle zaken, als hierin punt 2.1 zijn genoemd komen tot stand met instemming of opdracht van cliënt van Gemeentegids Nederland om diensten op het net en alles dat daarmee in de ruimste zin in verband kan worden gebracht te realiseren.

 

2.2          Levertijden kunnen slechts bij benadering door Gemeentegids Nederland worden opgegeven en kunnen nimmer door cliënt als fatale termijn worden aangemerkt. Overschrijding van de levertijd door Gemeentegids Nederland als gevolg van overmacht kan de cliënt nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of annulering van de opdracht.

 

2.3          Overeengekomen levertijden of diensten worden automatisch opgeschort wanneer de cliënt de betalingsverplichting aan Gemeentegids Nederland niet of niet tijdig nakomt.

 

 

2.4          In geval door omstandigheden, ook indien deze haar oorzaak bij Gemeentegids Nederland vinden, of Gemeentegids Nederland tijdelijk of blijvend verhinderd is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, dan heeft Gemeentegids Nederland de keuze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren of uit te laten voeren. Gemeentegids Nederland stelt van een dergelijk besluit de cliënt in kennis. In geval van tijdelijke omstandigheden als aangegeven kan de cliënt nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of annulering van de opdracht. Wanneer een situatie van blijvende aard zich voordoet, waardoor Gemeentegids Nederland haar diensten of contractuele afspraken niet meer kan garanderen of nakomen, wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden en zal Gemeentegids Nederland cliënt hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Voor zover van toepassing zal in een voorkomend geval Gemeentegids Nederland aan cliënt het bedrag voor de nog resterende contracttermijn terugbetalen. Dit geldt niet als de oorzaak van de verhindering direct of indirect wordt veroorzaakt door de cliënt zelf of een door cliënt ingeschakelde partij.

 

2.5          Betreffende de uitvoering van de overeenkomst heeft Gemeentegids Nederland een e-mail meldpunt (info@Gemeentegidsnederland.nl) voor klachten over het functioneren van haar systemen. Klachten dienen direct na het optreden daarvan aan Gemeentegids Nederland te worden gemeld. Deze klachten worden regelmatig geïnventariseerd, waarop actie wordt ondernomen ter verbetering van de situatie. Gemeentegids Nederland zal de klachten die haar per e-mail bereiken Gemeentegids Nederland en maximaal 5 werkdagen na ontvangst van de klacht beantwoorden op een haar best passende wijze.

 

2.6          De cliënt dient Gemeentegids Nederland in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en te corrigeren. Bij gebreke van stipte inachtneming van het bepaalde in artikel 2.4 door cliënt vervalt iedere aanspraak van de cliënt te dezer zake.

 

2.7          Klachten van de cliënt betreffende het functioneren van de computer, server- systemen, telecomdiensten, internetverbindingen, reclame, advertentie of de overige mediadiensten van Gemeentegids Nederland, laten de betalingsplicht van de koper onverlet.

 

2.8          Gemeentegids Nederland zal de persoonlijke gegevens van de cliënt, anders dan via een gerechtelijk bevel, niet aan derden doorgeven. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor enkele Gemeentegids Nederland personeelsleden ten behoeve van het uitvoeren van beheerstaken.

 

2.9          Door ondertekening van een schriftelijke of acceptatie van een elektronische (order) overeenkomst met Gemeentegids Nederland accepteert cliënt deze Algemene Voorwaarden en staat cliënt Gemeentegids Nederland toe, om per e-mailinformatie aan cliënt te versturen en daarbij gebruik te maken van de door cliënt verstrekte e-mailgegevens. Het is Gemeentegids Nederland uitdrukkelijk toegestaan e-mailcampagnes te versturen en daarbij gebruik te maken van de door cliënt verstrekte e-mail en contact gegevens. Gemeentegids Nederland zal de door (cliënt)verstrekte gegevens nimmer doorverkopen aan derden voor het versturen van e-mailcampagnes, zonder daartoe uitdrukkelijk schriftelijk door cliënt te zijn gemachtigd. Op alle door Gemeentegids Nederland verstuurde e-mail of reclamecampagnes zal een bronvermelding van Gemeentegids Nederland worden vermeld.

 

2.10        De in de database van Gemeentegids Nederland opgenomen bedrijfsinformatie is door de cliënt van Gemeentegids Nederland online te wijzigen d.m.v. een inlogcode, deze unieke code wordt aan iedere cliënt beschikbaar gesteld. Gemeentegids Nederland is niet gehouden of verantwoordelijk voor schade die als gevolg van vermissing, diefstal of oneigenlijk gebruik van de Logincode door cliënt is of kan ontstaan.

 

 

 

2.11        Het is cliënt niet toegestaan om de systemen van Gemeentegids Nederland te gebruiken voor het ongevraagd sturen van e-mail aan derden.

 

 

3. Betaling

 

3.1          Een factuur dient door cliënt bij vooruitbetaling te worden voldaan d.m.v. een éénmalige automatische incassovolmacht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3.2          Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan Gemeentegids Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders door Gemeentegids Nederland wordt aangegeven.

 

3.3          In geval er sprake is van storno’s van het automatisch geïncasseerde factuurbedrag, brengt Gemeentegids Nederland aan de contractant een bedrag van € 7,50 per keer in rekening wegens administratieve werkzaamheden. Storno vergoeding wordt geacht te vallen onder de oorspronkelijke door cliënt verstrekte incassovolmacht. Bij het niet nakomen van een automatische incassovolmacht of andere betaling afspraak, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, is cliënt zonder sommatie of ingebrekestelling in verzuim. Cliënt is aan Gemeentegids Nederland over het gehele bedrag anderhalf (1,5) procent rente per maand verschuldigd, gerekend vanaf de laatste dag van de eerste maand na factuurdatum.

 

3.4          In geval van niet tijdige betaling is Gemeentegids Nederland gerechtigd de cliënt zonder aankondiging of mededeling af te sluiten van haar systemen of diensten. Afsluiting of levering van diensten vindt plaats zolang niet alle lopende financiële verplichtingen door cliënt aan Gemeentegids Nederland betaald zijn. Het niet of niet volledig nakomen van betalingsverplichtingen door cliënt schort alle lopende werkzaamheden of diensten op totdat cliënt aan de volledige betalingsafspraken heeft voldaan.

 

3.5          In geval van niet tijdige betaling door cliënt zal Gemeentegids Nederland de daardoor te maken of veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van de cliënt mogen vorderen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op vijftien (15) procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van €75,00. Gemeentegids Nederland is niet gehouden aan te tonen dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

 

3.6          Gemeentegids Nederland is gerechtigd de vorderingen op haar cliënt te verrekenen met eventuele schulden die Gemeentegids Nederland aan deze cliënt heeft, zelfs indien de vordering op de cliënt niet opeisbaar is.

 

3.7          Gemeentegids Nederland is gerechtigd alle overeenkomsten met cliënt zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of op te zeggen, indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, of anderszins het vrije beheer over haar vermogen heeft verloren of als cliënt haar financiële verplichtingen, nadat zij daartoe door Gemeentegids Nederland tot 2 maal toe is gemaand, niet is nagekomen.

 

3.8          De bevoegdheid om lopende overeenkomsten te mogen beëindigen of op te zeggen geldt eveneens voor domeinregistraties die door Gemeentegids Nederland namens cliënt zijn geregistreerd bij de daartoe bevoegde domeinregistratiebureaus. In geval zich deze situatie voordoet wordt Gemeentegids Nederland het recht verleend namens cliënt op te treden als beheerder van de domeinnaam(en) en al dat geen te doen wat noodzakelijk is om de domeinnaamregistratie te beëindigen.

 

 

­­

 

3.9          Het is cliënt niet toegestaan een domeinnaam, hostingcontract of access aansluiting te verhuizen naar een andere provider zonder haar financiële verplichtingen naar Gemeentegids Nederland te zijn nagekomen. Als cliënt een domeinnaam, hostingcontract of access aansluiting verhuist naar een andere beheerder zonder aan haar financiële verplichtingen jegens Gemeentegids Nederland te hebben voldaan, dient zij Gemeentegids Nederland een vergoeding te betalen van 3x de waarde van de openstaande verplichting die zij aan Gemeentegids Nederland heeft ten tijde van de verhuisdatum.

 

 

4. Gebruik

 

4.1          Een overeenkomst tot levering wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en met een minimale looptijd van 12 maanden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn is overeengekomen, de opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt twee (2) kalendermaanden, met dien verstande dat cliënt de overeenkomst alleen per eerste dag van een maand kan opzeggen. Cliënt gaat er mee akkoord, dat de overeenkomst bij niet tijdige opzegging automatisch verlengd wordt met een termijn van 12 maanden. Gemeentegids Nederland behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, maar met restitutie van de ongebruikte verbruiksvergoeding en na aftrek van de kosten die door Gemeentegids Nederland voor ontbinding van de overeenkomst dienen te worden gemaakt, per direct te ontbinden, indien de cliënt zich schuldig maakt aan wangedrag ten opzichte van Gemeentegids Nederland of haar relaties, dit ter beoordeling van Gemeentegids Nederland.

 

4.2          Gemeentegids Nederland draagt zorg voor de beschikbaarheid van de Gemeentegids Nederland systemen, waarbij zij zich er tot het uiterste toe zal inspannen, om optimale beschikbaarheid van haar diensten te bieden. Gemeentegids Nederland is echter niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van de door Gemeentegids Nederland aangeboden diensten of systemen als gevolg van redelijkerwijs voor haar niet voorzienbare omstandigheden. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met het Internet, storingen in het telefoonnet van KPN Telecom of enig ander aangesloten Telecom aanbieder, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Gemeentegids Nederland liggen. Gemeentegids Nederland is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Gemeentegids Nederland ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de computersystemen of software door of vanwege Gemeentegids Nederland.

 

4.3          Gemeentegids Nederland is gerechtigd verbeteringen in of aan de Gemeentegids Nederland systemen of diensten aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de (cliënt). Gemeentegids Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele kosten te maken of gemaakt door de cliënt als gevolg van wijzigingen in login-procedures.

 

4.4          De cliënt beschadigt het systeem niet opzettelijk en start geen processen op waarvan cliënt redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige cliënten van Gemeentegids Nederland hindert.

 

4.5          Het is een cliënt van Gemeentegids Nederland niet toegestaan de verbinding met Gemeentegids Nederland te gebruiken voor strafbare gedragingen. In het bijzonder worden genoemd, maar niet uitsluitend, het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal en het zonder toestemming van Gemeentegids Nederland het binnen dringen van andere computers op het Internet, waarbij de cliënt enige beveiliging doorbreekt en/of zich de toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van

 

 

 

valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid, hierna te noemen “hacken”. Indien Gemeentegids Nederland strafbare gedragingen via het systeem bewezen acht, dan wordt de bezoeker of cliënt van het systeem afgesloten zonder restitutie van vooruitbetaald gebruiks- vergoeding, en wordt de overeenkomst ontbonden. Gemeentegids Nederland behoudt zich het recht voor om de eventuele schade die in verband hiermee is geleden of ontstaat op de bezoeker of cliënt te verhalen. Gemeentegids Nederland zal onverwijld aangifte doen van strafbare handelingen welke betrekking hebben op het ongeoorloofd zonder toestemming binnendringen van haar software en databasesystemen, die via de Gemeentegids Nederland websites zijn op te vragen, anders dan de gebruikelijke logincode of toegangsprotocollen die door Gemeentegids Nederland zijn vrijgegeven om de database of gebruiksdiensten in te zien of te worden gebruikt.

 

4.6          De medewerkers van en namens Gemeentegids Nederland lezen persoonlijke elektronische mail van cliënt(s) niet, tenzij hiertoe uitdrukkelijk door cliënt om wordt verzocht. Deze toezegging vervalt, indien er een sterk vermoeden bestaat dat de cliënt vanaf de Gemeentegids Nederland sites pogingen onderneemt om in de Gemeentegids Nederland database binnen te dringen, anders dan via daarvoor door beschikbaar gestelde inlogcodes informatie van haar database te downloaden, al dan niet handmatig of door een speciaal daarvoor geschreven script, of om andere computers te hacken en de Gemeentegids Nederland diensten te gebruiken voor andere strafbare gedragingen.

 

4.7          De cliënt is aansprakelijk voor alle schade die Gemeentegids Nederland mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de cliënt, in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

 

4.8          De cliënt vrijwaart Gemeentegids Nederland voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade, die op enigerlei wijze mocht ontstaan als gevolg van het gebruik of misbruik door of vanwege de cliënt van de Gemeentegids Nederland diensten of systemen.

 

4.9          Gemeentegids Nederland is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens van (cliënt)s, die op haar systemen worden opgeslagen.

 

4.10        Gemeentegids Nederland is gerechtigd de toegang voor de cliënt tot Gemeentegids Nederland diensten tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de cliënt een verplichting tegenover Gemeentegids Nederland niet, of niet behoorlijk en volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang tot de systemen of diensten van Gemeentegids Nederland laat de betalingsplicht van de cliënt onverlet.

 

4.11        Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt eerst overgegaan als de cliënt Gemeentegids Nederland en een door Gemeentegids Nederland gestelde termijn zijn verplichtingen aan Gemeentegids Nederland is nagekomen. De kosten voor herstel van de aansluiting of diensten op één of meerdere door Gemeentegids Nederland beheerde sites is voor rekening van de cliënt en dient voor herstel van de aansluiting door de (cliënt), deelnemer aan Gemeentegids Nederland te worden voldaan.

 

4.12        In geval Gemeentegids Nederland aansprakelijk blijkt voor een tekortkoming in nakoming van door of vanwege haar geleverde diensten, zal zij voor niet meer aansprakelijk zijn dan de kosten van 2 x het jaarabonnement van de overeengekomen diensten.

 

 

 

 

4.13        Gemeentegids Nederland behoudt zich het recht voor om bij extreem dataverkeer beperkende of aanvullende maatregelen te nemen, waaronder contract aanpassing en/of vergoeding vooraf van extra dataverkeer tot de mogelijkheden behoren.

 

4.14        De cliënt mag zonder schriftelijke toestemming van Gemeentegids Nederland geen streaming media, MP3 en adult content op zijn virtuele hosting plaatsen. Het is cliënt evenmin toegestaan informatie op de site weer te geven die door de wet strafbaar is gesteld. Bij constatering van een overtreding zal zonder voorbehoudt aangifte worden gedaan bij justitie.

 

4.15        Cliënt is niet gerechtigd haar rechten of plichten voortvloeien uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gemeentegids Nederland.

 

 

5. Geschillen

 

5.1          Op alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

5.2          Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

 

5.3          Gemeentegids Nederland is bevoegd de cliënt te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk Internationale verdrag bevoegde rechter.

 

Bedrijf zoeken